Important

Înscrierea în învățământul primar, an școlar 2021-2022

Planul de școlarizare pentru clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2021-2022, la Colegiul Național "Liviu Rebreanu" Bistrița:

Secția română:

- 2 clase învățământ tradițional *22 locuri / clasă = 44 locuri;        
- 1 clasă step-by-step * 22 locuri / clasă = 22 locuri;

Secția germană:

- 1 clasă învățământ tradițional* 22 locuri / clasă = 22 locuri.

 

 

Unitațile de învățământ și circumscripțiile școlare din Municipiul Bistrița pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, an școlar 2021-2022

Conținut dosar înscriere elev în clasa pregătitoare 2021-2022

Album foto - ŞCOALA PRIMARĂ 

În perioada 29 martie - 28 aprilie 2021, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/ depune/ transmite cererile-tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10 - 20 mai 2021, astfel:

 • 10 - 11 mai 2021: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;
 • 11 - 18 mai 2021: procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;
 • 20 mai 2021: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar (21 mai - 10 septembrie):

 • 21 mai 2021: comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;
 • 24 mai - 31 mai 2021: depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
 • 4 iunie 2021: afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare.

În perioada 1 - 10 septembrie 2021 sunt prevăzute centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

 


Ordinul de ministru nr. 3.473/10.03.2021 pentru aprobarea metodologiei de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
Anexele 1, 2 și 3 ale metodologiei de înscriere
Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022.

***

Fișa de înscriere pe pagina web dedicată: https://inscriere.edu.ro/
Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere a copiilor în învățământul primar 

***

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației. 

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020, inclusiv, pot fi înscriși dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Atenție! Completarea cererii de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învățământ unde doriți înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului precompletate, scurtând timpul de așteptare al tuturor.

17.3.2021 Florentina Danci Plan școlarizare

2021: Evaluare națională - clasele a II-a, a IV-a și a VI-a

CALENDARUL de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2020-2021: 

(conform ORDINULUI nr. 3.462 din 9 martie 2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2020-2021)


1. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a - EN II:

Scris - Limba română - 20 aprilie 2021

Scris - Limba maternă - 20 aprilie 2021

Citit - Limba română - 21 aprilie 2021

Citit - Limba maternă - 21 aprilie 2021

Matematică - 22 aprilie 2021

Scris - Citit - Limba română pentru minoritățile naționale - 23 aprilie 2021

2. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:

Limba română - 18 mai 2021

Matematică - 19 mai 2021

Limba maternă - 20 mai 2021

3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a - EN VI:

Limbă și comunicare - 12 mai 2021

Matematică și Științe ale naturii - 13 mai 2021

12.3.2021 Florentina Danci Examene

2021: Simulare examen de bacalaureat

Calendar simulare probe scrise ale examenului de bacalaureat național:

 • 22 martie 2021: Proba E)a) - probă scrisă - Limba și literatura română
 • 23 martie 2021: Proba E)c) - probă scrisă - Proba obligatorie a profilului
 • 24 martie 2021: Proba E)d) - probă scrisă - Proba la alegere a profilului și specializării
 • 25 martie 2021: Proba E)b) - probă scrisă - Limba și literatura maternă
 • 31 martie 2021: Afișarea rezultatelor
 • ORDINUL nr. 3.449 din 5 martie 2021 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021

  8.3.2021 Florentina Danci Examene

  2021: Simulare evaluare națională - clasa a VIII-a

  Calendar simulare evaluare națională - clasa a VIII-a:

  • 29 martie 2021 Limba şi literatura română - probă scrisă
  • 30 martie 2021 Matematică - probă scrisă
  • 31 martie 2021 Limba şi literatura maternă - probă scrisă
  • 16 aprilie 2021 Afişarea rezultatelor

  ORDINUL nr. 3.449 din 5 martie 2021privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021

  8.3.2021 Florentina Danci Examene

  2021, martie: Programul național „Școala după școală”

  ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR:

  Începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, Ministerul Educației organizează şi asigură desfășurarea Programului național pilot de tip „Școala după școală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv.
  Scopul principal al Programului național pilot de tip „Școala după școală" este organizarea, în școlile cu clase de învățământ primar și gimnazial, de activități remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar şi de acces la niveluri superioare de educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii.

  (1) Sunt eligibili pentru a participa la Programul național pilot de tip „Școală după școală", elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și/sau în risc ori în situație de eșec școlar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum şi elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități și elevi din comunitățile dezavantajate economic, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate menționate la alin. (2).
  (2) Pentru participarea la Programul național pilot de tip „Școală după școală", prevăzut la art. 1, elevii trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate:
  a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;
  b) elevul se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau are situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină;
  c) elevul are nevoie de ore remediile, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului în derulare.

  Detalii suplimentare în ORDINUL nr. 3.300 din 19 februarie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip „Școala după școală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv.

  Părinții interesați vor depune cerere la Secretariat până în data de 3 martie 2021!

  1.3.2021 Florentina Danci Proiecte şi programe

  2021: Bacalaureat

  Examenul național de bacalaureat 2021 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.453/31.08.2020

  Calendar examen național bacalaureat 2021 (Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.453/31.08.2020, privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2021)


  Ordin nr. 6.063/24.11.2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat.

   

  17.2.2021 Florentina Danci Examene

  2020, ianuarie: Anunț distribuire tablete

  Părinții elevilor/elevii majori care au declarat că nu au dispozitiv personal pentru școala online sunt invitați în perioada imediat următoare să ridice tableta pentru elev din sala 30, etaj II, Școala Gimnazială (corp B) în intervalul 9:00-15:00.

  Dacă între timp au achiziționat dispozitive personale pentru elevi, vor face o declarație pe proprie răspundere că nu mai doresc să beneficieze de tabletă din partea școlii. Declarațiile vor fi centralizate de diriginți.

  24.12.2020 Florentina Danci Anunturi

  2020-2021: Burse sociale și burse de studiu

  ANUNȚ pentru depunerea dosarelor de burse sociale

  TERMEN DE DEPUNERE:15 octombrie 2020

  Dosarele pentru burse sociale lit.a) și lit.c) și a burselor de studiu pentru primul semestru a anului scoalar 2020-2021 se depun in perioada 17.09.2020-15.10.2020 la serviciul contabilitate din cadrul colegiului de luni pana vineri in intervalul orar 12:00-14:00.

  • Salariul minim brut pe tara garantat este de 2230 lei (1346 lei net).
  • Actele necesare fiecarui tip de bursa sunt prevazute in anexa 1,2,3,4.

  Documentele vor fi depuse in dosar plic pe care se va nota nume si prenume elev, nume și prenume diriginte, clasa si numar telefon.
  Bursele de performanta,merit, sociale lit.a) si c) si bursele de studiu se vor acorda in conformitate cu criteriile specifice de acordare a burselor din invatamantul preuniversitar conform Ordinului nr.5576/2011 si a Ordinului nr.5085/2019 aprobate de Consiliul de Administratie al Colegiului National Liviu Rebreanu Bistrita.

  Cereri tip pentru acordare burse

  18.9.2020 Florentina Danci Burse elevi

  Structura anului școlar 2020-2021

  Cursurile anului şcolar 2020 - 2021 încep luni, 14 septembrie 2020.

  Anul școlar 2020-2021 începe la data de 1 septembrie 2020 și se structurează pe două semestre, 34 de săptămâni, după cum urmează:

  • Semestrul I - 17 săptămâni de cursuri (14 septembrie - 29 ianuarie 2021)
  • Semestrul al II-lea - 17 săptămâni de cursuri (8 februarie -18 iunie 2021)

  Vacanțele elevilor sunt programate astfel:

  • Vacanță intrasemestrială (învățământ preșcolar și primar): 26 octombrie - 1 noiembrie 2020
  • Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2021
  • Vacanța intersemestrială: 30 ianuarie - 7 februarie 2021)
  • Vacanța de primăvară
   • Paștele Catolic (2 - 11 aprilie)
   • Paștele Ortodox (30 aprilie - 9 mai)
  • Vacanța de vară: 18 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care vor începe cursurile anului școlar 2021-2022).

  Prin excepție de la prevederile anterior menționate pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2021.

  Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2021, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

  Programul național ‚‚Școala Altfel'' se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.

  Cadru normativ: Ordin ministru 3.125/29.01.2020 structură an școlar 2020-2021 

  10.9.2020 Florentina Danci Plan școlarizare

  Oferta educațională pentru anul școlar 2021-2022

  CICLUL PRIMAR- CLASA PREGĂTITOARE:

  • Secția română:

  -  2 clase învățământ tradițional * 22 locuri/clasă = 44 locuri;

  - 1 clasă step-by-step * 22 locuri/clasă = 22 locuri;

  • Secția germană:

  - 1 clasă învățământ tradițional* 22 locuri/clasă = 22 locuri.

   

  CICLUL GIMNAZIAL

  • Secția română:

  -  3 clase învățământ tradițional;

  • Secția germană:

  - 1 clasă învățământ tradițional;

   

  CICLUL LICEAL - CLASA A IX-A

  Secția română:

  2 clase matematică-informatică, intensiv informatică - 52 locuri 

  - 1 clasă științe ale naturii - 26 locuri

  - 1 clasă științe ale naturii - bilingv engleză - 26 locuri

  - 1 clasă științe sociale - bilingv engleză - 26 locuri

  - 1 clasă filologie - 26 locuri

  - 1 clasă filologie - intensiv franceză - 26 locuri

  Secția germană:

  - 1 clasă științele naturii - 26 locuri.

  CNLR Bistrița - galerie foto campus școlar

  18.5.2020 Florentina Danci Plan școlarizare

  Ultimele articole

  2021, martie: Tutorial update firmware tablete PRITOM

  Pentru tabletele PRITOM primite de o parte din elevii colegiului în cadrul programului național „Educația în siguranță”  este disponibilă o actualizare de firmware care rezolvă problema legată de volumul scăzut al microfonului în aplicațiile Google Meet și Zoom.

  Ghid de actualizare firmware tablete PRITOM

  8.3.2021 Florentina Danci Resurse educaționale
  deschise

  2021, 9 februarie: In memoriam profesor Vasile Trif

      Colectivul de profesori de matematică al Colegiului Național Liviu Rebreanu Bistrița a aflat cu profundă tristețe trecerea în neființă a profesorului Vasile Trif, care ne-a părăsit astăzi 9.02.2021, plecând cu discreție și demnitate, în lumea celor drepți. A fost un exemplu de generozitate, modestie și dăruire pentru toți profesorii de matematică din județ, în calitatea domniei sale de inspector pentru disciplina matematică. Ne exprimăm regretul și suntem alături de familia îndoliată a fostului nostru coleg, în aceste momente de grea încercare.

   

  9.2.2021 Florentina Danci Anunturi