Important

Simulare bacalaureat 2015

Subiectele si baremele pot fi consultate la adresa www.subiecte2015.edu.ro, sectiunea SIMULARE (dupa ora 15).


ORDIN nr. 5144/15.12.2014 privind organizarea şi desfăşurarea simulării Evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2014 - 2015

Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a din anul școlar 2014-2015:

  • 2 martie 2015: Simularea probei E)a) - probă scrisă - Limba şi literatura română
  • 3 martie 2015: Simularea probei E)b) - probă scrisă - Limba şi literatura maternă
  • 4 martie 2015: Simularea probei E)c) - probă scrisă - Proba obligatorie a profilului
  • 6 martie 2015: Simularea probei E)d) - probă scrisă - Proba la alegere a profilului şi specializării (numai pentru elevii claselor a XII-a)

 

  • 12 martie 2015: Afişarea rezultatelor

În zilele în care se organizează simularea examenelor naționale, elevii se vor prezenta în sălile în care au fost repartizați, având asupra lor cartea de identitate.

- Ora 8:00 : intrarea în săli ; elevii se așează în bănci în ordine alfabetică conform listei afișate la intrarea în sală;

- Ora 8:30 : candidații nu mai au voie să părăsească sala de examen;

- 8:30- 9:00 : asistenții instruiesc elevii cu privire la modul de completare a foilor de examen;

- Ora 9:00 : începutul probei scrise;

- Durata probei : 3 ore din momentul primirii subiectelor de către fiecare elev;

28.2.2015 Florentina Danci Examene

Gradatii de merit 2015

ORDIN nr. 4893/10 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015

METODOLOGIA ȘI CRITERIILE privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat,sesiunea 2015 

Precizări generale

GRILE DE EVALUARE PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT 


GRAFICUL desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2015:

 

   1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar    

Perioada: 9-20 februarie 2015

   2. Comunicarea fişelor de evaluare de către inspectoratul şcolar în teritoriu    

Perioada: 23-27 februarie 2015

   3. Întocmirea şi depunerea de către candidaţi a dosarelor şi obţinerea avizelor la nivelul unităţii de învăţământ    

Perioada: 2-20 martie 2015

   4. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar  

Perioada: 23-31 aprilie 2015

   5. Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate    

Perioada: 1-22 aprilie 2015

   6. Verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit

Perioada: 23 aprilie-13 mai 2015

   7. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar

Perioada: 14-15 mai 2015

   8. Afişarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului şcolar

Termen: 18 mai 2015

   9. Depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat

Perioada: 19-20 mai 2015

   10. Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii

Perioada: 21-25 mai 2015

   11. Stabilirea ponderii gradaţiilor de merit pe categorii de personal, precum şi pe discipline de învăţământ în cadrul comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectoratele şcolare

Termen: 26-27 mai 2015

   12. Înaintarea la Ministerul Educaţiei Naţionale a listelor cu personalul didactic din unităţile de învăţământ, validat în vederea acordării gradaţiei de merit

Perioada: 28-29 mai 2015

   13. Emiterea ordinului ministrului educaţiei naţionale

Termen: 11 august 2015

22.1.2015 Florentina Danci Gradaţii şi distincţii

Înscrierea în învăţământul primar 2015-2016

Informatii importante privind înscrierea în clasa 0 - an şcolar 2015-2016

ÎNSCRIERILE AU LOC ÎN PERIOADA 23 FEBRUARIE 2015 - 13 MARTIE 2015, LA SECRETARIATUL CNLR BISTRIŢA

 

ORDIN nr. 3171/05.02.2015 pentru aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016

ANEXA nr. 1 la ordinul MECS nr. 3171/05.02.2015 privind aprobarea Calendarului de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016

ANEXA nr. 2 la ordinul MECS nr. 3171/05.02.2015 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016


Plan de școlarizare pentru clasa pregătitoare, anul școlar 2015-2016, la Colegiul Național "Liviu Rebreanu" Bistrița:

 

Secția română:

-  2 clase învățământ tradițional * 25 locuri/clasă = 50 locuri

- 1 clasă step-by-step * 25 locuri/clasă = 25 locuri

 

Secția germană:

- 1 clasă învățământ tradițional* 25 locuri/clasă = 25 locuri 

 

 

 

 


 

Album foto: Colegiul Național "Liviu Rebreanu" Bistrița - Şcoala primară

Album foto: Uniforme elevi ciclul primar

21.1.2015 Florentina Danci Plan scolarizare

2015 - Noul Regulament de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

În atenția profesorilor, elevilor și părinților!

 

Noul Regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 23 bis din data de 13 ianuarie 2015.

Regulamentul de organizare si functionare a unitatăților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) a fost aprobat prin Ordinul MEN nr. 5115 din data de 15.12.2014.

19.1.2015 Florentina Danci Documente specifice

Ultimele articole

2015: Vizita trasnațională în România- UNESCO Heritage

În perioada 23-28 februarie 2015, Colegiul Național Liviu Rebreanu, în calitate de coordonator al proiectului UNESCO Heritage, va primi vizita elevilor și a profesorilor din 6 țări, reprezentanți ai școlilor: Agrupamento de Escolas Dr. Mario Sacramento (Aveiro), Hasan Sadoglu Kiz Teknik ve Meslek Lisesi (Istanbul), Ekto Gymnasio Herakliou (Creta), Turisticko ugostiteljska skola (Split), Istituto Istruzione Superiore Castelnovo Ne Monti și Zakladni Skola Ostrava, Nadrazni 117 (Ostrava).
În decursul acestor zile, oaspeții vor fi implicați în activități de învăţare, organizate de către Echipa de management şi implementare a proiectului. Se vor susține lecții interactive, se vor organiza workshopuri, iar programul propus are în vedere atât vizitarea Bistriței, cât şi a localităţilor Sighişoara şi Viscri, incluse în patrimoniul UNESCO.
24 de elevi din CNLR vor găzdui câte un elev din Portugalia, Turcia, Grecia, Croaţia, Italia sau Cehia şi vor participa alături de aceştia la activităţile incluse în program.


Album foto

Vizita partenerilor Erasmus+ (video Mureșan Cristian - XI B)

Prezentare vizita parteneri proiect  in Romania (.pdf)

23.2.2015 Florentina Danci Erasmus+

Skills for jobs

Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrita deruleaza proiectul Skills for Jobs, POSDRU/160/2.1/S/141384.

Mai multe informaţii găsiţi aici:  http://skills4jobs.ajofmcj.ro/

Acest proiect este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

19.2.2015 Florentina Danci Proiecte şi programe

Simulare Evaluare Naționala 2015

Grafic desfășurare probe simulare Evaluare Națională 2015

  • Limba şi literatura română (23 februarie 2015)
  • Matematică (24 februarie 2015)
  • Limba şi literatura maternă germană (25 februarie 2015)

Afisarea rezultatelor: 6 martie 2015

Subiectele si baremele vor fi postate in fiecare zi de examen, dupa ora 15:00, pe site-ul MECS.

Toate probele sunt scrise.

În zilele în care se organizează simularea examenelor naționale, elevii se vor prezenta în sălile în care au fost repartizați, având asupra lor cartea de identitate.

- Ora 8:00 : intrarea în săli ; elevii se așează în bănci în ordine alfabetică conform listei afișate la intrarea în sală;

- Ora 8:30 : candidații nu mai au voie să părăsească sala de examen;

- 8:30- 9:00 : asistenții instruiesc elevii cu privire la modul de completare a foilor de examen;

- Ora 9:00 : începutul probei scrise;

- Durata probei : 2 ore din momentul primirii subiectelor de către fiecare elev;

ORDIN nr. 5144/15.12.2014 privind organizarea şi desfăşurarea simulării Evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2014 - 2015 vezi aici

 

Evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 2014-2015 în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a cuprinsă în anexa 2 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului nr. 4801/2010 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011.


Simulările au un dublu scop: familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naţionale şi optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale.

Notele obţinute de elevi la simularea Evaluării Naţionale se pot trece in catalog, doar la solicitarea elevului.

18.2.2015 Florentina Danci Examene