CNLR> Anunțuri > 2023-2024: Examenul de corigență

2023-2024: Examenul de corigență

Rezultatele examenului de corigență

Calendarul examenului de corigență:

12 iulie

Susținerea probelor, după cum urmează:

  • 8:30 – proba scrisă
  • 10:30 – proba orală

Proba scrisă se vor susține în corpul B, sala 7, parter.

Proba orală:

  • limba și literatura română, corpul B, sala 6 (parter)
  • matematică, corpul B, sala 7 (parter)
  • fizică, corpul B, sala 8 (parter)

Sala de bagaje va fi în sala 4.

14 iulie, până la ora 15

Afișarea rezultatelor

15 iulie, în intervalul 8-15

Depunerea cererii de reexaminare la secretariatul CNLR

16 iulie

Susținerea reexaminării

 

·         După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de învăţământ au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă de către director, în cazuri justificate, o singură dată pe an şcolar. Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă.

·         Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar.

·         Pentru elevii declaraţi corigenţi, examinarea se face din toată materia studiată în anul şcolar, conform programei şcolare.

·         Proba scrisă a examenelor are o durată de 90 de minute, din momentul primirii subiectelor de către elev. Proba scrisă conţine două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere.

·         Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog cadru didactic – elev, pe baza biletelor de examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susţin examenul la disciplina/modulul respectivă/respectiv. Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate schimba biletul de examen cel mult o dată.

·         Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei doi examinatori.

12.7.2024 Silviu Candale.

Pagini anexe

Mai mult